Odluka

Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine

preuzmi PDF

Statut

Statut Fonda za zaštitu životne sredine

preuzmi PDF

Opšti akti

Plan integriteta Fonda za zaštitu životne sredine

preuzmi PDF

Etički kodeks Fonda za zaštitu životne sredine

preuzmi PDF

Zakoni

Zakon o životnoj sredini

preuzmi PDF

Zakon o putevima

preuzmi PDF

Uredbe

Uredba o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagadjivanja životne sredine

preuzmi PDF

Uredba o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emisiju gasove sa efektom staklene bašte za koje se izdaje dozvola za emisiju efekta staklene baste

preuzmi PDF

Pravilnici

Pravilnik o načinu praćenja namjenskog korišćenja sredstava Fonda za zaštitu životne sredine

preuzmi PDF

Pravilnik o postupku objavljivanja javnog konkursa, vrednovanju prijava i odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu životne sredine Crne Gore

preuzmi PDF

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati korisnici, načinu dodjeljivanja i korišćenju sredstava Fonda za zaštitu životne sredine

preuzmi PDF

Strategija, planovi i programi

Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030.godine

preuzmi PDF

Nacionalna strategija u oblasti klimatskih promjena do 2030.godine

preuzmi PDF

Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama 2019-2022.godine sa Akcionim planom za period 2019-2022.godine.

preuzmi PDF

Nacionalna strategija biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2016-2020.godine

preuzmi PDF

Memorandumi o saradnji

U izradi

Licence

U izradi