Media centar

Saopštenje za javnost

Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) u cilju razjašnjenja dešavanja od predhodnih dana, kao i obaveze objektivnog informisanja građana opštine Pljevlja i crnogorske javnosti, iznosi sledeće činjenice:
Godišnjim i finansijskim programom rada, koji je dostupan na zvaničnoj stranici Eko-fonda, obezbjeđuje se planiranje aktivnosti za 2022.godinu u cilju ostvarivanja osnovne djelatnosti Društva, kao i adekvatne pripreme finansijskog plana kojim se obezbjeđuje planiranje troškova rada i finansiranje pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti zaštite i unaprjeđenja životne sredine, borbe protiv klimatskih promjena,energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. Shodno tome, planirana finansijska sredstva kojim bi raspolagao Eko-fond za 2022. godinu bazirani su na:
-Godišnjim naknadama po osnovu Rješenja koje izdaje Agencija za zaštitu životne sredine na osnovu Uredbe o visini naknada, načinu obračuna i plaćanja naknada zbog zagađivanja životne sredine, i
-Naknadama o dodjeli emisionih kredita po osnovu Uredbe o aktivnostima odnosno djelatnostima koje emituju gasove sa efektom staklene baste za koje se izdaje dozvola za emisiju efekta staklene baste.


Međutim. odnos planiranih i realizovanih prihoda shodno Finansijskom planu se ne poklapa imajući u vidu činjenicu da se do današnjeg dana nije desio nijedan priliv sredstava (po oba osnova) za poslovnu 2022. godinu.
Napominjemo da se u prethodnom periodu intezivno radilo i radi na otklanjanju svih tehničko-pravnih barijera, u saradnji sa nadležnim institucijama kako bi se omogućio nesmetani priliv sredstava ka Eko-fondu.
Bez obzira na ovu činjenicu, a imajući u vidu da lokalne samouprave vrše poslove koji se odnose na uspostavljanje sistema zaštite i unaprjeđenja životne sredine na svojoj teritoriji, predlaganje i sprovođenje mjera, izradu i praćenje implementacije planova, odobrenih programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, klimatske promjene i energetske efikasnosti, Eko-fond je u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore uputio zahtjev lokalnim samoupravama da dostave informacije o projektima koji su od važnosti za lokalne samouprave iz oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i unaprjeđenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora za 2023. godinu, a kojima bi se doprinijelo ispunjavanju mjera propisanih nacionalnim strateško-planskim dokumentima, kao i međunarodno preuzetim obavezama. Opština Pljevlja nije kandidovala niti jedan projekat od važnosti iz oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena i unaprjeđenja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora za 2023. godinu, niti učestvovala na javnom konkursu koji je Eko-fond raspisao za sanaciju neuređenih odlagališta otpada (tzv.divljih deponija). Posebno želimo naglasiti i činjenicu da je Vlada Crne Gore 2019. godine donijela Odluku o visini, načinu plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine Opštine Pljevlja kojom se propisuje obaveza plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica koja na teritoriji opštine Pljevlja obavljaju djelatnosti vezane za proizvodnju energije i ekstraktivnu industriju, koje negativno utiču na stanje životne sredine. Prihodi ostvareni po osnovu ove naknade (između 2,5 i 3 miliona eura) pripadaju budžetu lokalne samouprave i moraju se namjenski koristiti za zaštitu i unaprjeđenje životne sredine na teritoriji jedinice lokalne samouprave.


U obavljanju svoje djelatnosti Eko-fond primjenjuje načela transparentnosti i javnosti, objektivnosti i odgovornosti u odlučivanju i primjene priznatih standarda dobre prakse. Internim aktima Društva kao korisnici sredstava pored privrednih društava i drugih pravnih i fizičkih lica registrovana u skladu sa zakonom, lokalnih samouprava, organa državne uprave i ostala druga samostalna pravna lica koja se finansiraju iz budžeta države, prepoznate su i nevladine organizacije, i fizička lica, koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Crne Gore. Stoga, pozivamo sve nevladine organizacije da kroz zajedničku saradnju i aktivnosti doprinesemo zaštiti i očuvanju životne sredine, primjeni mjeram energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.


Razlog ovog saopštenja leži u negativnom kontekstu prikazivanja rada Eko-fonda, a sve na osnovu neutemeljenih i nepotkrepljenih konkretnih činjenica.