Media centar

Eko fond finansira uklanjanje divljih deponija u Mojkovcu i Baru

Opštine Bar i Mojkovac jedine su iskoristile javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Eko Fonda a koja su namijenjena za realizaciju projekata uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu (tzv. "divlje deponije").

Ukupna vrijednost Javnog konkursa iznosila je 170.000 eura. Maksimalni iznos sredstava podrške Eko-fonda koje je korisnik mogao ostvariti po ovom Javnom konkursu je bio najviše 80% prihvatljivih i opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno maksimalno do 34.000 eura, dok preostali iznos od najmanje 20% ukupnih troškova snosi korisnik sredstava.

Ana Pavićević rukovoditeljka Službe za projekte zaštite životne sredine u Eko - Fondu kaže da je od ukupno 24 opštine na Javni konurs prijavu  podnjelo svega 5 korisnika od kojih su dva ostvarila pravo na subvenciju od 34000 eura i to opstina Mojkovac i DOO Komunalne djelatnosti Bar.

“Rezultati projekta  nisu  na očekivanom nivou uzimajući u obzir činjenicu da prema podacima Ministarstva ekologije,prostornog planiranja i urbanizma u zemlji ima oko 400 nelegalnih deponija” ističe Pavićević.

Ona dodaje da neuređena odlagališta nisu samo ekološki već i ekonomski i sociološki problem.

“Osnovna svrha javnog konkursa Eko-fonda bila je trajna sanacija divljih deponija kroz infrastrukturno opremanje predmetnih lokacija,postavljanje kontejnera, prenamjenu prostora na pr.u dečije igralište, park i slicno,a sve u  cilju da se sprijeci ponovno odlaganje otpada od strane građana. U cilju održivosti projekta,  korisnici sredstava Eko-fonda imaće obavezu da nakon realizacije projekta naredne tri godine informišu Eko-fond o pozitivnim ucincima projekta na životnu sredinu”.

Direktor Eko Fonda Draško Boljević, zahvalio se predstavnicima opština Bar i Mojkovac na iskazanom interesovanju da se prijave na konkurs i na ovaj naačin riješe problem divljih deponija.

“Nakon razgovora sa predstavnicima opštine Mojkovac zaključili smo da ovo nije jedina divlja deponija na teritoriji opštine ali je dogovoreno da se prijave i na naredne projekte kako bi sanirali sve crne ekološke tačke”.

Boljević ističe da je sa predstavnicima opštine Mojkovac definisan i  model buduće saradnje kada je riječ o planovima i projektima koje će Eko Fond realizovati a sve u cilju zaštite životne sredine.

“Ostaje žal što budžet za ovaj projekat nije realizovan u maksimalnom kapacitetu i pozivam ostale opštine da slijede primjer opština Bar i Mojkovac i iskoriste sredstva iz budućih projekata Eko- Fonda”, poručio je Boljević.

Predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić kaže da su oni prepoznali značaj ovog projekta i da očekuje nastavak saradnje sa Eko - Fondom na rješavanju problema koji se tiču ekologije i zaštite životne sredine.

“U našem gradu je evidentirano nekoliko divljih deponija a za ovaj poziv izabrana je sanacija deponije koja se nalazi na državnom zemljištu. Očekujem da će problem ove deponije biti riješen 60 dana od potpisivanja ugovora” kaže Delić.

JP Komunalne djelatnosti Bar dobilo je sredstva iz ovog projekta za sanaciju deponije u naselju Sokolana u kojem gravitira pretežno Romsko stanovništvo.

“Nakon uklanjanja otpada sa ovog lokaliteta predviđeno je da se izvrši rekultivacija zemljišta i tu postave sadržaji za odmor i rekreaciju. Planirano je da material bude premješten na sanitarnu deponiju Možura” kaže predstavnik ovog preduzeća Božidar Kuburović.

Iz Eko-fonda su ponovili da će i ubuduće težiti da kroz pružanje  finansijske i tehničke podrške postanu jedan od pokretača snažnijeg ekonomskog, privrednog i infrastrukturnog razvoja lokalnih samouprava, kao i podrska u implementaciji evropskih standarda u oblasti životne sredine i  energetske efikasnosti.