Media centar

Predstavljen Javni konkurs za dodjelu subvencija za realizaciju projekta uklanjanja neuređenih odlagališta tkz. „divljih deponija”

Eko-fond u saradnji sa  Zajednicom Opština Crne Gore je  25. maja 2022. godine organizovao info-sesiju za zainteresovane lokalne samouprave i komunalna preduzeća sa ciljem predstavljanja opštih uslova, potrebnom dokumenatcijom i načinom apliciranja na aktuelni Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava (subvencija) za realizaciju projekta uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu (tzv. “divlje deponije”).

Na samom početku info-sesije, sa detaljima Javnog konkursa prisutne je upoznala dr Ana Pavićević, rukovoditeljka Službe za projekte zaštite životne sredine i klimatske promjene. U ime Eko-fonda sastanku su prisustvovali i Nemanja Peković, zamjenik izvršnog direktora, Andrej Nedović, rukovodilac Službe za finansije i računovodstvo i Duška Ljiljanić, saradnica u službi za projekte zaštite životne sredine. Pored predstavnika Zajednice opština i Eko-fonda, na info-sesiji su učestvovala i 22 predstavnika organa lokalne uprave i komunalnih preduzeća iz 13 jedinica lokalne samouprave.

Predmet javnog konkursa je podsticaj mjeri eliminacije nelegalnog načina odlaganja otpada, sanacija i remedijacija neuređenih odlagališta (“divljih deponija”) koja je propisana Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori, kao specifični cilj u domenu selekcije otpada, ponovne upotrebe i reciklaže. Dodjela bespovratnih sredstava (subvencija), po ovom javnom konkursu, vrši se u cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama i njihovim komunalnim preduzećima za realizaciju projekata sprječavanja nelegalnog deponovanja otpada i prevencije nastajanja novih divljih deponija, odnosno ispunjavanja obaveza predviđenih lokalnim akcionim planovima upravljanja otpadom.

Javni konkurs za dodjelu subvencija za realizaciju projekta uklanjanja “divljih deponija” raspisan je 5. maja 2022., a rok za podnošenje prijava je 45 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog konkursa, odnosno do 15:00h u prostorijama Eko -fonda, zaključno sa danom 20.06. 2022 godine. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Javnog konkursa obezbjeđena od strane Eko-fonda su u iznosu od 170.000,00 eura. Maksimalni iznos sredstava podrške Eko-fonda koje korisnik može ostvariti po ovom Javnom konkursu je najviše 80% prihvatljivih i opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno maksimalno do 34.000 eura, u koji iznos mora biti uključen PDV, dok preostali iznos od najmanje 20% ukupnih troškova snosi korisnik sredstava.

U prvom dijelu sesije održan je sastanak sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća centralnog i južnog regiona, a u drugom dijelu sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća sjevernog regiona. Prisutni su pokazali veliko interesovanje za projekat, a u otvorenoj diskusiji dati su odgovori i pojašnjenja u pogledu pojedinih uslova predmetnog konkursa.

Predstavnici Eko-fonda su naglasili da je ovo prvi javni konkurs koji za korisnike ima lokalne samouprave i njihove javne službe, te da će im povratni komentari biti od velike koristi na prepoznavanju i otklanjanju eventualnih administrativnih barijera prilikom konkurisanja. Na sastanku je naglašeno da će se prilikom pripreme budućih konkursa razmotriti svi komentari koji su se čuli na sastanku, a mogu biti od koristi za pojednostavljivanje procedura apliciranja na javnim konkursima.

Sadržaj javnog konkursa može se preuzeti sa linka: https://www.eko-fond.me/me/javni-konkursi/javni-pozivi/ .